Vzděláváme a pomáháme

Podílíme se či spoluorganizujeme na mnoha vzdělávacích projektech v ústeckém regionu, ale i mimo něj. Namátkou šlo například o:

Přednáškový cyklus na základních školách v Litoměřicích o obnovitelných zdrojích energie.

Účast na regionální konferenci na téma „Místa přátelská rodině / Jak sladit rodinu a zaměstnání“, která se konala v březnu 2010 v Ústí nad Labem. Organizátorem bylo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, jež se ve svém projektu Hestia 2 zaměřuje na podporu realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života

Účast na pilotním průzkumu pro společnost Gender Studies o slaďování rodinného a pracovního života

V roce 2010 jsme se v našem areálu setkali s mladými lidmi z regionu, kteří opouštějí brány dětského domova. Pomohli jsme jim s tím, jak se úspěšně ucházet o zaměstnání, jak probíhá výběrové řízení a jak vypadá běžný pracovní den. Mladí lidé byli provedeni firmou a byla jim blíže představena práce ve skladu. Spolupráce s dětským domovem nadále pokračuje

Pro „rizikovou skupinu nezaměstnaných“ (starší 50 let) jsme v roce 2010 v našem sídle uskutečnili dvě setkání, při kterých jsme účastníky seznámili se standardními procesy ve skladu tak, aby získali lepší přehled, jak probíhá příjem a expedice zboží, jaký je standardní tok práce a materiálu a další důležité aspekty práce skladníka.

Spolupracovali jsme se společností bfz o.p.s. na projektu školení „Jak získat a udržet si práci?“ a také v rámci projektu NOVÁ VÝZVA 240 občanského sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

Prezentovali jsme také jako příklad dobré praxe projekt „HENNLICH přeje rodině“ na seminářích pro zaměstnavatele, personalisty a manažery se zaměřením na tématiku slaďování pracovního a osobního života a rovné příležitosti. V roce 2013 to bylo například ve spolupráci se společností Aperio a Svazem průmyslu a dopravy v ČR, ve stejném roce pak v Mostě ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Okresní hospodářskou komorou v Chomutově